<meta name="google-site-verification" content="FH1BgI7kYW1CBBJudxbfRHW3DlbU3mhHJG-nr-8qODE" /> Kaja Leijon

KAJA LEIJON

Archipelago, Aurora, Suburbia

Installation photo at QB Gallery, Oslo, from the exhibition LUCIA

Archipelago, silver gelatin-print, 23 x 34 cm, 2017

Aurora, silver gelatin-print, 23 x 34 cm, 2017

Suburbia, silver gelatin-print, 23 x 34 cm, 2017

Kaja Leijon © 2019